ΠΟΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ;Απ.Ευθυμιαδης

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
● Ἔχοντας πρακτικῶς ὀλοκληρωθεῖ εἰς την χώρα μας το αὐξητικό στάδιο τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ καὶ ἔχοντας πλέον εἰσέλθει εἰς το στάδιο τῆς ὑφέσεως, διαμορφώνονται καί δίδονται ἐδῶ συνημμένως αἱ σιγμοειδεῖς καμπύλαι μαθηματικῆς προσομοιώσεως τῆς ἐν λόγῳ ἐξαπλώσεως τόσο δια τα γενικά κρούσματα ὅσο καὶ διὰ τὰ θανατηφόρα τοιαύτα με τὰς ὀποίας καμπύλας, μαθηματικῶς ἐπεκτεινόμεναι, εἰναι δυνατόν να προβλεφθῇ με σχετική ἀκρίβεια ἡ ἐξέλιξιες τῶν κρουσμάτων αὐτῶν καὶ ὁ χρόνος ὀλοκληρώσεως τοῦ πρώτου κύκλου τῆς ἐπιδημίας ταύτης.
● Ἐκ τῶν καμπύλων αὐτῶν διαπιστώνεται ὄτι η καμπύλη ἐξαπλώσεως τοῦ Κορονοϊοῦ ἀρχίζει να ὀριζοντιώνεται σημαντικά περί την 20ην Ἀπριλίου ἐνώ πρακτικά ὀλοκληρώνεται κατά την 4ην Μαΐου ἤ καὶ ἐνωρίτερον. Ο ἀριθμός τῶν θανατηφόρων κρουσμάτων βάσει τῆς κατώτερης καμπύλης ἐκτιμάται περί τα 100 με δυνατότητα ἀποκλίσεως κατά 5 ἔως 10% προς τα ἐπάνω.
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
● Η προσομοίωσις ταύτη γίνεται με την μέθοδον τῆς Μή Γραμμικῆς Παρεμβολῆς σιγμοειδοῦς τινάς καμπύλης ἀνάμεσα εἰς τα δεδομένα τῶν κρουσμάτων, οἱ παράμετροι τῆς ὀποίας ἐκτιμῶνται διὰ τῆς μεθόδου τῶν ἐλαχίστων τετραγώνων.
Ἐπιλέγεται ἐδῶ η ἀκόλουθος σιγμοειδῆς καμπύλη τεσσάρων παραμέτρων ἡ ὀποία δοκιμάστηκε πρώτα λίαν επιτυχῶς εἰς τα δεδομένα ἐξαπλώσεως τοῦ Κορονοϊοῦ εἰς την Κίνα:
y = yo + a/[1+exp(-(t-to)/b))]
ὄπου a, b, to καὶ yo εἶναι αι τέσσερις ἄγνωστοι παράμετροι τοῦ προβλήματος, αἱ ὁποῖαι ἐκτιμῶνται ἐδῶ ὠς ἐξῆς :
1. Δίδονται ἀρχικαί τιμαί εἰς τας παραμέτρους αὐτάς με yo πλησίον τοῦ μηδενός καὶ a περί τον ἀναμενόμενο ἀσυμπτωτικό ἀριθμό των συνολικῶν κρουσμάτων ὅπως αὐτός προκύπτει με ὀπτική παρατήρησιν τῶν δεδομέων
2. Σχηματίζονται καί ἀθροίζονται αι τετραγωνικαία διαφοραί :
(y(t) – c(t))^2 δια ἐκάστη ἠμέρα t εἰς την ὀποίαν ὑπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα κρουσμάτων c(t).
3.Οι ἐν λόγῳ παράμετροι ὑπολογίζονται ἀπό το πρόγραμμα EXCEL με την βοήθεια τῆς ὑπορουτίνας «Ἐπίλυση» («Solver» εἰς την Ἀγγλική) με την ὑποία ὑπολογίζεται ἡ ἐλαχίστη τιμή τοῦ ἀνωτέρω ἀθροίσματος τῶν τετραγώνων μεταβάλλοντας τας παραμέτρους αὐτάς.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Ὁ λιγνίτης εἶναι ἡ μόνη μας ἐγγύησις δια το ὄτι ἡ Ἐλλάς…..-Απ.Ευθυμιαδης

 

Ὁ λιγνίτης εἶναι ἡ μόνη μας ἐγγύησις δια το ὄτι ἡ Ἐλλάς δεν κινδυνεύει να ἐπιστρέψῃ εἰς την ΛΙΘΙΝΗ ἘΠΟΧΗ διότι τυχόν παράτασις τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ ἐνδέχεται να ἐπηρεάσῃ τας εἰσαγωγάς-ἐξαγωγάς, το ἐμπόριο καὶ τας διακρατικάς συναλλαγάς, με δεδομένο ὅτι χωρίς την ἄμεσον δυνατότητα λιγνιτικῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς με κάλυψιν ἄνω τοῦ 60% τῆς ζητήσεως, αι τιμαί τῆς εἰσαγόμενης κιλοβατώρας θα ἀνέλθουν δραματικά καὶ το ρεῦμα θα καταστῇ ἀπρόσιτο δια την πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, προκαλώντας δεκάδας χιλιάδας θανάτους καὶ ἰδιαιτέρως μεταξύ τῶν εὐάλωτων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ, κατά πολύ περισσότερους ἀπό την ὅποια ἰογενή ἐπιδημία.
Συνεπῶς ἡ πολιτική τῆς ἀπολιγνιτοποιήσεως τῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς με την ὑποκατάστασιν τοῦ λιγνίτη με φυσικό ἀέριο (τουλάχιστον μέχρι να ἐξάγωμεν το δικό μας) σε συνδυασμό με τας ἀθρόας εἰσαγωγάς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καὶ την ἐξωφρενική πολιτικής προωθήσεως τῶν μΑΠΕΣ (μεταβλητές ἈΠΕ Συστήματος) κατά πλήρη παράβασιν τῶν ἀρχῶν σχεδιασμοῦ ἐλαχίστου κόστους (least cost planning) συνιστᾶ πλέον μέγιστον ἐθνικό κίνδυνο δια την πρόκλησιν ἀνεπανόρθωτης ζημίας εἰς την πατρίδαν καὶ το ἔθνος ἡ ὀποία δεν πρόκειται να γίνει ἀνεκτή ἀπό τον Ἑλληνικό λαό, κατ’ εὐθείαν ἀναλογίαν με την κατεδάφισιν τοῦ συστήματος δημοσίας ὑγείας!!!
Ἐπομένως εἶναι ἄμεση ἐθνική προτεραιότητα η διατήρησις καὶ ἡ συντήρησις τοῦ μεγίστου λιγνιτικοῦ δυναμικοῦ ἠλεκτροπαραγωγῆς σε παραγωγική ἐτοιμότητα καὶ λειτουργία σε τεχνικό ἐλάχιστο λιγνιτικῶν μονάδων συνολικῆς δυναμικότητας τουλάχιστον 4.000 MW. Ὀποιαδήποτε ἐγκατάλειψις λιγντικῶν μονάδων αἴτιναι δεν ἔχουν ὀλοκληρώσει εἰσέτι τον ὠφέλιμο κύκλο ζωῆς ἰσοδυναμεῖ με μεγίστη ἀμέλεια εἰς τα ὅρια τῆς ἐθνικῆς προδοσίας!!!

Żyjemy w ekscytujących czasach….Polskie tłumaczenie z Google’a:

 

«Nieznane, które czeka nas wszystkich, jest zarówno ekscytujące, jak i przerażające. Radosne w perspektywie długoterminowej, ale raczej przerażające w perspektywie krótkoterminowej. Wszystkie imperia w końcu umierają, a my znajdujemy się w końcowej fazie Nowego Porządku Świata, która nie wyzdrowieje z rosyjskiej ruletki, w którą grał, ponieważ Władimir Putin podał jej naładowaną broń i pociągnął za spust.

Ostatnie kilka tygodni przygotowało wszystko na ostatnią bitwę. Jest tak wiele różnych faktów i wydarzeń, zarówno po lewej, jak i po prawej, a ja postaram się jak najlepiej zachować metodyczność w tej skomplikowanej ekspozycji. Gołe ze mną, od trzech tygodni walczę z tym artykułem z powodu niesamowitej ilości dodatkowych szczegółów, które zapewnia każdy dzień. Być może to zły moment, aby rzucić palenie, ale lubię spore wyzwanie.

Upuszczanie dolarów

Wymagany jest mały kontekst. Koncepcja Nowego Porządku Świata jest po prostu życzeniem garstki międzynarodowych bankierów, którzy chcą ekonomicznie i politycznie rządzić całą planetą jako jedna szczęśliwa rodzina. Zaczęło się w 1773 roku i jeśli przez lata przechodziło ważne zmiany, ale koncepcja i cel nie zmieniły ani jota. Na nieszczęście dla nich, międzynarodowym bankom, które od 1944 r. Plądrują planetę za pomocą dolara amerykańskiego, grozi hiperinflacja, ponieważ ich maszyna drukarska obraca się od lat, aby pokryć swoje absurdalne wydatki na przetrwanie wojen o ropę naftową i zasoby, które ostatecznie wszyscy prowadzą Stracony. Aby zapobiec nadchodzącej hiperinflacji, wygenerowali atak wirusa na cztery kraje (Chiny, Iran, Włochy, a teraz Stany Zjednoczone), aby rozprzestrzenić panikę wśród ludności, przy cennej pomocy ich haniebnych mediów. Chociaż ten wirus koronowy nie różni się niczym od nowych wirusów atakujących ludzi każdego roku, przestraszenie mediów zmusiło ludzi do dobrowolnej izolacji poprzez strach i terror. Niektórzy stracili pracę, firmy zbankrutowały, panika spowodowała krach na giełdzie, który opróżnił portfele i osuszył aktywa, co spowodowało, że kilka bilionów wirtualnych dolarów z rynku uwolniło się od waluty.

Giełda Papierów Wartościowych

Jak dotąd, tak dobrze, ale wszystko inne poszło nie tak w tym desperackim i ostatecznym banzai. Czołowy wirusolog na tej planecie potwierdził, że Chińczycy używają chlorochiny ze spektakularnymi wynikami w leczeniu pacjentów, a następnie poprawił swój magiczny eliksir, dodając pneumoniczny środek przeciwbakteryjny o nazwie azytromycyna, i uratował wszystkie swoje pierwsze 1000 przypadków, ale jeden. Donald Trump natychmiast narzucił to samo traktowanie poprzez walkę z własną Federalną Administracją Narkotykową, kupioną i należącą do głębokiego stanu. Zmusiło to wszystkie media do rozmowy na temat cudownego eliksiru dr Didiera Raoulta, podpisania wyroku śmierci na nasze zaufanie do wszystkich zachodnich rządów, ich agencji medycznych, Światowej Organizacji Zdrowia i mediów, które próbowały zniszczyć reputację nieskazitelnego lekarza, jednocześnie wymyślając nagłe « niebezpieczne skutki uboczne »prawie nieszkodliwego leku stosowanego od 60 lat w leczeniu malarii. Nie tak daleko w Niemczech, chwalony na arenie międzynarodowej dr Wolfgand Wodarg zauważył, że wywołana panika była całkowicie bezużyteczna, ponieważ wirus ten nie różni się niczym od innych, które dotykają nas co roku. To było niesamowite zwycięstwo Trumpa i całej populacji w mediach społecznościowych, którzy razem ujawnili patologiczne kłamstwa oficjalnych kanałów komunikacji w każdym kraju Nowego Porządku Świata. W rzeczywistości wiarygodność tych marionetkowych rządów zniknęła w powietrzu, a oko burzy z pewnością opuści UE tuż po kryzysie, co wywoła efekt domina w każdym kraju UE i członku NATO. Moi przyjaciele, globalizm jest martwy i gotowy na kremację.

Kopanie otchłani

Międzynarodowi bankierzy nie widzieli, że nadejdzie w 1991 r., Kiedy to zdominowali 95% planety po upadku Związku Radzieckiego. Wydawało się, że nic nie może powstrzymać ich ostatecznej misji spełnienia orwellowskiego marzenia: zniszczyć kilka krajów na Bliskim Wschodzie, powiększyć Izrael i uzyskać całkowitą kontrolę nad światowym rynkiem ropy naftowej, ostatnim kawałkiem ich układanki Xanadu, którym byli pracował przez cały wiek, poczynając od deklaracji Balfoura z 1917 r.

Kiedy Władimir Putin przejął dowodzenie nad Rosją, nie było śladu, że poradziłby sobie lepiej niż pijany, którego zastąpił. Były oficer KGB wydawał się raczej wyborem kierowanym raczej nostalgią niż ideologią, ale Putin miał dla niego o wiele więcej zalet niż na pierwszy rzut oka: patriotyzm, humanizm, poczucie sprawiedliwości, spryt, podstęp, genialny przyjaciel ekonomisty Siergiej Glazyjew który otwarcie gardził Nowym Porządkiem Świata, ale przede wszystkim ucieleśnia reinkarnację dawno utraconej rosyjskiej ideologii całkowitej niezależności politycznej i gospodarczej. Po kilku latach spędzonych na osuszaniu rosyjskiego bagna od oligarchów i mafiozy, którą jego potknięty poprzednik zostawił na szlaku pustych butelek, Vlad podwinął rękawy i zabrał się do pracy.

Ponieważ jego przeciwnicy rabowali planetę od 250 lat poprzez kolonizację ubezpieczoną przez dominację wojskową, Vlad wiedział, że musi zacząć od zbudowania niezwyciężonej machiny wojskowej. I zrobił. Wymyślił różne typy pocisków naddźwiękowych, których nie można zatrzymać, najlepsze systemy obronne na świecie, najlepsze elektroniczne systemy zagłuszające i najlepsze samoloty. Następnie, aby upewnić się, że wojna nuklearna nie będzie opcją, wymyślił rzeczy, z których składają się koszmary, takie jak Sarmat, Posejdon i Avangard, wszystkie nie do powstrzymania i zdolne do zniszczenia dowolnego kraju w wyniku kilka godzin.

Putin i wojsko
Prezydent Rosji Władimir Putin, centrum, gestykuluje podczas corocznego spotkania z głównymi urzędnikami wojskowymi w Narodowym Centrum Kontroli Obrony w Moskwie, 24 grudnia 2019 r. Putin powiedział, że Rosja jest jedynym krajem na świecie, który ma broń hipersoniczną, chociaż jej wydatki na wojsko stanowią ułamek amerykańskiego budżetu wojskowego. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu (z lewej) i szef sztabu generalnego Rosji Walery Gerasimow (z prawej) biorą udział w spotkaniu.
Dzięki nowemu, niezrównanemu arsenałowi mógł przystąpić do pokonania dowolnej siły NATO lub dowolnego z jej przedstawicieli, tak jak to miało miejsce we wrześniu 2015 r. W Syrii. Udowodnił każdemu krajowi, że niezależność od systemu bankowego NWO jest teraz kwestią wyboru. Putin nie tylko wygrał wojnę w Syrii, ale zyskał poparcie wielu krajów Nowego Porządku Świata, które nagle zmieniły strony po uświadomieniu sobie, jak niezwyciężona stała się Rosja. Na poziomie dyplomatycznym udało mu się także u boku potężnych Chin, a następnie udało się chronić niezależnych producentów ropy naftowej, takich jak Wenezuela i Iran, podczas gdy przywódcy tacy jak Erdogan z Turcji i Muhammad Ben Salman z Arabii Saudyjskiej postanowili stanąć po stronie Rosji, która nie jest t trzyma najlepszą rękę pokerową, ale całą talię kart.

Kończąc konkluzją, że Putin kontroluje teraz wszechmocny rynek ropy naftowej, nieuniknione źródło energii, które smaruje gospodarki i armie, podczas gdy NATO bankierów może jedynie obserwować, bez żadnych środków, aby je odzyskać. Z niewiarygodnymi wynikami, które Putin osiąga w ciągu ostatnich pięciu lat, Nowy Porządek Świata nagle wygląda jak domek z kart, który wkrótce się rozpadnie. Empire of Banks jest śmiertelnie chory od pięciu lat, ale teraz jest na morfinie, ledwo zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje.

Tragedia i nadzieja

Ponieważ nie ma nadziei na rozpoczęcie trzeciej wojny światowej, która została utracona z wyprzedzeniem, ostatni banzai wyszedł z krzaków w kształcie wirusa i wynikające z tego stworzenie przez media fałszywej pandemii. Głównym celem było uniknięcie katastrofalnej hiperinflacji ogromnej masy dolara amerykańskiego, której nikt już nie chce, aby mieć czas na wdrożenie swojej kryptowaluty wirtualnego świata, tak jakby chronicznie upadający bankierzy nadal mieli legitymację do kontrolowania naszych zasobów pieniężnych . Początkowo wydawało się, że plan może zadziałać. Wtedy Vlad wyjął rewolwer, aby rozpocząć rosyjską grę w ruletkę, a bankierzy wysadzili mózgi pod presją spustu.

Zwołał spotkanie z OPEP i zabił cenę ropy, odmawiając obniżenia rosyjskiej produkcji, podnosząc baryłkę poniżej 30 dolarów. Bez zastanowienia, a nawet mniej wyrzutów sumienia, Vlad zabił kosztowną zachodnią produkcję ropy. Wszystkie dolary wycofane z rynku musiały zostać ponownie wprowadzone przez Fed i inne banki centralne, aby uniknąć spadku i ostatecznej katastrofy. Do tej pory nasi drodzy bankierzy nie mają już rozwiązań.

W międzyczasie Trump szturchnął również gangsterów w krawatach. Podczas gdy media unikały zabijającego koronę pacjenta z chlorochiny, starej pigułki mającej leczyć malarię, Trump narzucił FDA stosowanie tego ratującego życie leku u pacjentów zakażonych w USA. Medias nie miał innego wyjścia, jak zacząć rozmawiać o tym, co wywołało reakcję łańcuchową: zwolnieni zostali prezesi dużych firm farmaceutycznych, ponieważ właśnie stracili kontrakt na szczepionkę, kraje takie jak Kanada wyglądały jak ludobójcy, którzy nie używają taniego i nieszkodliwego leku, podczas gdy najbardziej oburzające przestępstwo popełnione przez rząd zostało ujawnione w pełnym świetle: rząd Macron ogłosił w styczniu 2020 r., że chlorochina jest szkodliwa i powstrzymał jej stosowanie, zaledwie kilka tygodni przed wybuchem fałszywej pandemii! Rosyjska ruletka jest obecnie popularną grą rządów zachodnich.

Rosja ogłosiła swój własny zabójczy napój koronowy

W sobotę 28 marca Rosja ogłosiła swój własny zabójczy napój koronowy, oparty na magicznej miksturze dr Raoulta. Kolejny cios kozacki, tym razem w dużą żyłę szyjną apteki, podczas gdy większość krajów zachodnich musi teraz wdrożyć leczenie dobrego lekarza lub stawić czoła uderzeniu rosyjskiej pigułki, by uratować swojego obywatela. Putin zajmuje się obecnie ratowaniem życia: w ostatnim tygodniu marca wysłał 15 samolotów wojskowych wypełnionych lekarzami i zaopatrzeniem bezpośrednio do północnych Włoch, po tym, jak samolot pomocowy z Chin został zablokowany przez Czechy. Niedługo dowiemy się, że kraje europejskie obawiają się, że Chiny lub Rosja znajdą prawdę w regionie Lombardii, gdzie ludzie nie umierają na jakiś błąd korony, ale prawdopodobnie na skutek śmiertelnej hybrydy koktajlowej z dwóch wcześniejszych szczepionek przeciw zapaleniu opon mózgowych i grypie, że zostały wstrzyknięte w oddzielne kampanie szczepień.

Cios

Powiedziałem wcześniej, że każdy dzień przynosi niesamowite wiadomości. Cóż, w niedzielę 29 marca, najbardziej oszałamiające z nich wszystkie spadły jak tona cegieł na media społecznościowe: ograniczeni obserwatorzy dowiedzieli się, że Trump przejął kontrolę nad Rezerwą Federalną, która jest teraz obsługiwana przez dwóch przedstawicieli Skarbu Państwa. Ze wszystkich szalonych wiadomości z ostatniego miesiąca jest to zdecydowanie najlepsza i najbardziej szokująca. Po trzech latach u władzy Trump w końcu spełnił swoją obietnicę wyborczą, że zabierze prywatne banki z amerykańskich spraw publicznych, kończąc stulecie wyzysku obywateli amerykańskich. Złożył niesławną grupę inwestycyjną Blackrock, aby zaczęła kupować ważne korporacje dla Fedu, co oznacza, że ​​nacjonalizuje fragmenty gospodarki, unikając załamania rynku, angażując ważnych prywatnych inwestorów w transakcję.

Trump and Powell
Prezydent Donald Trump gestykuluje z Jerome’em Powellem, jego kandydatem na przewodniczącego Rezerwy Federalnej USA w Białym Domu w Waszyngtonie, 2 listopada 2017 r.
Ten niezwykle odważny ruch przychodzi w decydującym momencie i staje przed nami, gdy zdajemy sobie sprawę, że Władimir Putin i Donald Trump są zjednoczeni i zabrali ludzkość na skrzyżowanie Nowego Porządku Świata i wolności. Jak często powtarzałem, myślałem, że świat głęboko się zmieni między 2020 a 2024 rokiem, ponieważ będą to ostatnie 4 lata tych dwóch bohaterów u władzy politycznej swoich narodów.

Nowy Porządek Świata stoi w obliczu dwóch najpotężniejszych krajów na świecie, a ta fałszywa pandemia zmieniła wszystko. To pokazało, jak desperaci są bankierzy, a jeśli nie chcemy skończyć z głowicami nuklearnymi latającymi w obu kierunkach, Putin i Trump muszą ich teraz powstrzymać.

Zakończ teraz BIS, Bank Światowy, MFW, Europejski Bank Centralny, UE, NATO. Nasz świat nie będzie idealny, ale wkrótce może się znacznie poprawić.

Nadchodzi Wielkanocne zmartwychwstanie. To może stać się biblijne.»

Ο Πούτιν και ο Τρούμπ εναντίον της νέας παγκόσμιας τάξης: η τελική μάχη Συντάχθηκε από Sylvain LAFOREST

Ζούμε σε συναρπαστικές περιόδους.

Το άγνωστο που μας αρέσει για όλους μας είναι τόσο συναρπαστικό και τρομακτικό. Μακριά από μακροπρόθεσμα, αλλά αρκετά τρομακτικό βραχυπρόθεσμα. Όλες οι αυτοκρατορίες πεθαίνουν τελικά και βρισκόμαστε στην τερματική φάση της Νέας Παγκόσμιας Τάξης που δεν θα ανακάμψει από το ρωσικό παιχνίδι ρουλέτας που παίζει, γιατί ο Βλάντιμιρ Πούτιν το έδωσε ένα γεμάτο όπλο και τράβηξε τη σκανδάλη.

Οι τελευταίες εβδομάδες έβαλαν τα πάντα για την τελευταία μάχη. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά γεγονότα και γεγονότα, αριστερά και δεξιά, και θα προσπαθήσω να καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραμείνω μεθοδικά σε αυτή την περίπλοκη έκθεση. Έλαβα με μένα, αγωνίζομαι για τρεις εβδομάδες με αυτό το άρθρο, λόγω της τρελός ποσότητας των πρόσθετων λεπτομερειών που κάθε μέρα παρέχει. Ίσως ήταν λάθος να σταματήσουμε το κάπνισμα, αλλά μου αρέσει μια καλή πρόκληση.

Πτώση των δολαρίων

Απαιτείται ένα μικρό πλαίσιο. Η ιδέα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης είναι απλώς η επιθυμία μιας χούφτας διεθνών τραπεζιτών που θέλουν να κυβερνήσουν οικονομικά και πολιτικά ολόκληρο τον πλανήτη ως μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ξεκίνησε το 1773 και αν πέρασε σημαντικές αλλαγές με την πάροδο των ετών, αλλά η έννοια και ο στόχος δεν έχουν αλλάξει. Δυστυχώς γι ‘αυτούς, οι διεθνείς τράπεζες που λεηλατούν τον πλανήτη από το αμερικανικό δολάριο από το 1944 τώρα απειλούνται από υπερπληθωρισμό, καθώς η μηχανή εκτύπωσης τους περιστρέφεται για χρόνια για να καλύψει τις παράλογες δαπάνες τους για τη διατήρηση των πετρελαϊκών και πολεμικών πόρων που έχουν τελικά χαμένος. Προκειμένου να αποφευχθεί ο επερχόμενος υπερπληθωρισμός, προκάλεσαν επιθέσεις σε τέσσερις χώρες (Κίνα, Ιράν, Ιταλία και τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες) για να εξαπλωθεί ο πανικός στον πληθυσμό, με την πολύτιμη βοήθεια των ασεβών μέσων τους. Ακόμα κι αν ο ιός αυτός δεν είναι διαφορετικός από τους νέους ιούς που προσβάλλουν ανθρώπους κάθε χρόνο, ο τρόμος των μέσων ενημέρωσης έσπρωξε τους ανθρώπους να απομονώσουν εθελοντικά τον εαυτό τους μέσω του φόβου και της τρομοκρατίας. Κάποιοι έχασαν τη δουλειά τους, οι εταιρείες χρεοκοπούν, ο πανικός δημιούργησε ένα χρηματιστικό δυστύχημα που αδειάσει τα πορτοφόλια και τα αποξηραμένα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα μερικά τρισεκατομμύρια εικονικά δολάρια εκτός αγοράς να απελευθερώσουν πίεση από το νόμισμα.

Χρηματιστήριο

Μέχρι στιγμής, τόσο καλά, αλλά όλα τα άλλα πήγαν στραβά σε αυτό το απεγνωσμένο και απόλυτο banzai. Ο κορυφαίος ιολόγος στον πλανήτη επιβεβαίωσε ότι η χλωροκίνη χρησιμοποιήθηκε από τους Κινέζους με θεαματικά αποτελέσματα για να θεραπεύσει τους ασθενείς, κατόπιν βελτίωσε το μαγικό φίλτρο του προσθέτοντας μια πνευμονική αντιβακτηριακή λεγόμενη αζιθρομικίνη και έσωσε όλες τις πρώτες 1000 περιπτώσεις, αλλά μία. Ο Ντόναλντ Τράμπ επέβαλε αμέσως την ίδια μεταχείριση μέσω ενός αγώνα κατά της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φαρμάκων, που αγόρασε και ανήκε στο βαθύ κράτος. Αυτό αναγκάστηκε όλα τα μέσα ενημέρωσης να μιλήσουν για το Miracle Elixir του Δρ Didier Raoult, υπογράφοντας το ένταλμα θανάτου για την εμπιστοσύνη μας σε όλες τις δυτικές κυβερνήσεις, τις ιατρικές υπηρεσίες τους, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα μέσα ενημέρωσης που προσπαθούσαν να καταστρέψουν την άψογη φήμη του γιατρού, ενώ εφευρίσκει ξαφνικές «επικίνδυνες παρενέργειες» ενός σχεδόν αβλαβούς φαρμάκου που έχει χρησιμοποιηθεί για 60 χρόνια για τη θεραπεία της ελονοσίας. Όχι τόσο μακριά στη Γερμανία, ο διεθνής επαίνων Dr. Wolfgand Wodarg σημείωσε ότι ο μηχανικός πανικός ήταν εντελώς άχρηστος, αφού αυτός ο ιός δεν είναι διαφορετικός από τους άλλους που μας επηρεάζουν κάθε χρόνια. Αυτό αποτέλεσε μια καταπληκτική νίκη για το Trump και το γενικό πληθυσμό για τα κοινωνικά μέσα, που εξέθεσαν μαζί τα παθολογικά ψέματα των επίσημων καναλιών επικοινωνίας κάθε χώρας της νέας παγκόσμιας τάξης. Στην πραγματικότητα, η αξιοπιστία αυτών των κυνηγετικών κυβερνήσεων έχει εξαφανιστεί στον αέρα και από το μάτι της θύελλας, η Ιταλία θα βγει από την ΕΕ αμέσως μετά την κρίση, γεγονός που θα προκαλέσει φαινόμενο ντόμινο που θα διαρκέσει από όλες τις χώρες της ΕΕ και τα μέλη του ΝΑΤΟ. Οι φίλοι μου, ο παγκοσμιοποιός είναι νεκρός και έτοιμος για καύση.

Πετάξτε την άβυσσο

Οι διεθνείς τραπεζίτες δεν το είδαν να έρχονται το 1991, όταν κυριάρχησαν στο 95% του πλανήτη μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Φάνηκε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει την τελική αποστολή τους να ολοκληρώσουν το όνειρό τους Οργουελιανών: να καταστρέψουν μερικές χώρες στη Μέση Ανατολή, να διευρύνουν το Ισραήλ και να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, το τελευταίο κομμάτι του παζλ Xanadu τους που εργάζονται για έναν ολόκληρο αιώνα, ξεκινώντας με τη δήλωση Balfour το 1917.

Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε αναλάβει τη Ρωσία, δεν υπήρχε κανένα σημάδι ότι θα έκανε καλύτερα από τον μεθυσμένο που είχε αντικαταστήσει. Ένας αξιωματικός του πρώην KGB έμοιαζε με μια επιλογή που οδηγούταν περισσότερο από τη νοσταλγία και όχι από την ιδεολογία, αλλά ο Πούτιν είχε πολλά περισσότερα περιουσιακά στοιχεία για αυτόν απ ‘ό, τι για πρώτη φορά συναντούσε τα μάτια: πατριωτισμός, ανθρωπισμός, αίσθηση δικαιοσύνης, πονηρή μανία, ο οποίος αφαίρεσε ανοιχτά τη Νέα Παγκόσμια Τάξη, αλλά πρωτίστως ενσωμάτωσε τη μετενσάρκωση της μακρόχρονης χαμένης ρωσικής ιδεολογίας της πλήρους πολιτικής και οικονομικής ανεξαρτησίας. Μετά από μερικά χρόνια που πέρασε στο να στραγγίξει το ρωσικό βάλτο από τους ολιγάρχες και τη μαφία, που ο προκάτοχός του έπεσε στο μονοπάτι του με κενά μπουκάλια, ο Βλαντ γύρισε τα μανίκια του και πήγε να δουλέψει.

Επειδή οι αντίπαλοί του είχαν λεηλατήσει τον πλανήτη για 250 χρόνια μέσω αποικισμού ασφαλισμένου από στρατιωτική κυριαρχία, ο Vlad γνώριζε ότι έπρεπε να ξεκινήσει κατασκευάζοντας μια ανίκητη στρατιωτική μηχανή. Και το έκανε. Έφτασε με διαφορετικούς τύπους υπερυψωμένων πυραύλων που δεν μπορούν να σταματήσουν, τα καλύτερα αμυντικά συστήματα στον πλανήτη, τα καλύτερα ηλεκτρονικά συστήματα εμπλοκής και τα καλύτερα αεροπλάνα. Στη συνέχεια, για να βεβαιωθεί ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν θα ήταν μια επιλογή, ήρθε με πράγματα από τα οποία κατασκευάζονται εφιάλτες, όπως το Σάρμα, ο Ποσειδώνας και ο Αβαγκάρδος, όλα ασταμάτητα και ικανά να καταστρέψουν οποιαδήποτε χώρα σε ένα θέμα λίγες ώρες.

Ο Πούτιν και ο στρατόςΟ Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κέντρο, μιλάει κατά τη διάρκεια ετήσιας συνάντησης με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της Άμυνας στη Μόσχα στις 24 Δεκεμβρίου 2019. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που διαθέτει υπερηχητικά όπλα, οι στρατιωτικές δαπάνες είναι ένα κλάσμα του αμερικανικού στρατιωτικού προϋπολογισμού. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου, αριστερά, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασιμόμ, δεξιά, παρευρίσκονται στη συνάντηση.

Με ένα νέο και ασύγκριτο οπλοστάσιο, θα μπορούσε να προχωρήσει για να νικήσει οποιαδήποτε δύναμη του ΝΑΤΟ ή οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους του, όπως έκανε από το Σεπτέμβριο του 2015 στη Συρία. Έδειξε σε κάθε χώρα ότι η ανεξαρτησία από το τραπεζικό σύστημα NWO ήταν τώρα θέμα επιλογής. Ο Πούτιν κέρδισε όχι μόνο τον πόλεμο στη Συρία, αλλά κέρδισε την υποστήριξη πολλών χωρών της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, οι οποίες ξαφνικά άλλαξαν τις πλευρές τους όταν συνειδητοποίησαν πόσο ανίκητη έγινε η Ρωσία. Σε διπλωματικό επίπεδο, πήρε επίσης την ισχυρή Κίνα από την πλευρά της και στη συνέχεια κατάφερε να προστατεύσει ανεξάρτητους παραγωγούς πετρελαίου όπως η Βενεζουέλα και το Ιράν ενώ ηγέτες όπως ο Ερντογάν της Τουρκίας και ο Μωάμεθ Μπεν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας αποφάσισαν να προσχωρήσουν στη Ρωσία, t κρατώντας το καλύτερο χέρι πόκερ, αλλά ολόκληρο το κατάστρωμα των χαρτιών.

Τελειώνοντας στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν ελέγχει τώρα την πανίσχυρη αγορά πετρελαίου, τον αναπόφευκτο ενεργειακό πόρο που λιπαίνει τις οικονομίες και τους στρατούς, ενώ το ΝΑΤΟ των τραπεζιτών μπορεί μόνο να παρακολουθεί, χωρίς κανένα μέσο για να το πάρει πίσω. Με τα απίστευτα αποτελέσματα που έχει πάρει ο Πούτιν τα τελευταία πέντε χρόνια, η Νέα Παγκόσμια Τάξη ξαφνικά μοιάζει με ένα σπίτι των καρτών που πρόκειται να καταρρεύσει. Η Αυτοκρατορία των Τραπεζών έχει αρρωστήσει τελικά για πέντε χρόνια, αλλά τώρα βρίσκεται σε μορφίνη, μόλις αντιληφθεί τι συμβαίνει.

Τραγωδία και ελπίδα

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα στην έναρξη WW3 που χάνεται εκ των προτέρων, το τελευταίο banzai βγήκε από τους θάμνους με τη μορφή ενός ιού και την επακόλουθη δημιουργία μέσων μαζικής πανδημίας. Η κύρια εστίαση ήταν να αποφευχθεί ένας καταστροφικός υπερπληθωρισμός της τεράστιας μάζας αμερικανικού δολαρίου που κανείς δεν θέλει πια, να έχει χρόνο για να εφαρμόσει το κρυπτογραφικό νόμισμα του εικονικού κόσμου, σαν οι τραπεζίτες που εξακολουθούν να έχουν νόημα να διατηρούν τον έλεγχο των χρημάτων μας . Φάνηκε αρχικά ότι το σχέδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Τότε ο Βλαντ έβγαλε το περίστροφο του για να ξεκινήσει το ρωσικό παιχνίδι ρουλέτας και οι τραπεζίτες έριξαν το μυαλό τους έξω από την πίεση στη σκανδάλη.

Κάλεσε μια συνάντηση με το OPEP και σκότωσε την τιμή του πετρελαίου αρνούμενος να μειώσει την παραγωγή της Ρωσίας, λαμβάνοντας το βαρέλι κάτω από 30 δολάρια. Χωρίς καμία σκέψη και σίγουρα ακόμη λιγότερο πόνο, ο Βλαντ σκότωσε την δαπανηρή δυτική παραγωγή πετρελαίου. Όλα τα δολάρια που είχαν αφαιρεθεί από την αγορά χρειάστηκε να επανεγχυθούν από τη Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες για να αποφευχθεί η μείωση και η τελική καταστροφή. Μέχρι τώρα, οι αγαπητοί τραπεζίτες μας είναι εκτός λύσεων.

Εν τω μεταξύ, το Trump έσφιξε και τους γκάνγκστερ που φορούσαν γραβάτα. Ενώ τα μέσα ενημέρωσης απέφευγαν το θέμα της χλωροκίνης, ένα παλιό χάπι που σχεδιάστηκε για να θεραπεύσει την ελονοσία, το Trump επέβαλε στο FDA τη χρήση αυτού του φαρμάκου που έσωσε ζωή σε Αμερικανούς μολυσμένους ασθενείς. Η Medias δεν είχε άλλη επιλογή από το να αρχίσει να μιλάει γι ‘αυτό, γεγονός που πυροδότησε μια αλυσιδωτή αντίδραση: οι εκτελεστικοί διευθυντές μεγάλων φαρμάκων απολύθηκαν επειδή είχαν χάσει μόλις το συμβόλαιο εμβολίων, χώρες όπως ο Καναδάς έμοιαζαν με γενοκτονικούς ανόητους επειδή δεν χρησιμοποιούσαν το φτηνό και βλαβερό φάρμακο, ενώ μια εξωφρενική εγκληματική πράξη από μια κυβέρνηση εκτέθηκε με πλήρη φως: η κυβέρνηση Macron είχε ανακηρύξει τον Ιανουάριο του 2020 ότι η χλωροκίνη ήταν επιβλαβής και είχε περιορίσει τη χρήση της, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από την έκρηξη της ψεύτικης πανδημίας! Η ρουλέτα είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι στις δυτικές κυβερνήσεις αυτές τις μέρες.

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη δική της θανάτωση με κορώνα

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, η Ρωσία ανακοίνωσε τη δική της θανάτωση με κορώνα, βασισμένη στο μαγικό φίλτρο του Dr Raoult. Ακόμα ένα χτύπημα του Κοζάκ, αυτή τη φορά στη μεγάλη σφαγίτιδα της φαρμακοβιομηχανίας, ενώ οι περισσότερες δυτικές χώρες πρέπει τώρα να εφαρμόσουν τη θεραπεία του καλού γιατρού ή να αντιμετωπίσουν το χαστούκι ενός ρωσικού χάπι που έρχεται για να σώσει τον πολίτη του. Ο Πούτιν βρίσκεται σήμερα στην επιχείρηση διάσωσης: την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, έστειλε 15 στρατιωτικά αεροσκάφη γεμάτα με γιατρούς και προμήθειες απευθείας στη Βόρεια Ιταλία, αφού ένα αεροπλάνο βοήθειας από την Κίνα μπλοκαρίστηκε από την Τσεχική Δημοκρατία. Πρόκειται να μάθουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες φοβούνται ότι η Κίνα ή η Ρωσία θα βρουν την αλήθεια στην περιοχή της Λομβαρδίας, όπου οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από κάποιο κορώνα, αλλά πιθανώς από ένα θανατηφόρο υβρίδιο κοκτέιλ από δύο προηγούμενα εμβόλια για μηνιγγίτιδα και γρίπη. εγχύθηκαν σε ξεχωριστές εκστρατείες εμβολιασμού.

Η διάτρηση

Είπα νωρίτερα ότι κάθε μέρα φέρνει εκπληκτικά νέα. Λοιπόν, την Κυριακή 29 Μαρτίου, η πιο εκπληκτική από αυτές έπεσε σαν ένας τόνος από τούβλα σε κοινωνικά μέσα: οι περιορισμένοι θεατές έμαθαν ότι το Trump είχε πάρει τον έλεγχο του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού, το οποίο χειρίζεται τώρα δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών. Από όλες τις τρελές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, αυτό είναι μακράν το καλύτερο και πιο συγκλονιστικό. Μετά από τρία χρόνια στην εξουσία, ο Trump εκπλήρωσε τελικά την εκλογική του υπόσχεση να πάρει ιδιωτικές τράπεζες έξω από τις δημόσιες υποθέσεις των ΗΠΑ, καταλήγοντας σε έναν αιώνα εκμετάλλευσης των Αμερικανών πολιτών. Έχει θέσει τον διαβόητο επενδυτικό όμιλο Blackrock να αρχίσει να αγοράζει σημαντικές εταιρείες για την Fed, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εθνικοποιητικά κομμάτια της οικονομίας, αποφεύγοντας τη συντριβή της αγοράς εμπλέκοντας σημαντικούς ιδιώτες επενδυτές στη συμφωνία.

Trump και PowellΟ πρόεδρος Donald Trump χειρονομεί με τον Jerome Powell, τον υποψήφιο του για να γίνει πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, 2 Νοεμβρίου 2017

Αυτή η εξαιρετικά τολμηρή κίνηση έρχεται σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο και μας βλέπει με την συνειδητοποίηση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τρόμπ είναι ενωμένοι και έχουν μεταφέρει την ανθρωπότητα στο σταυροδρόμι της Νέας Τάξης και της ελευθερίας. Όπως δήλωσα συχνά πριν, σκέφτηκα ότι ο κόσμος θα αλλάξει βαθιά από το 2020 έως το 2024, διότι αυτά θα είναι τα τελευταία 4 χρόνια των δύο αυτών ηρώων στην πολιτική εξουσία των εθνών τους.

Η νέα παγκόσμια τάξη αντιμετωπίζει τις δύο πιο ισχυρές χώρες του πλανήτη και αυτή η ψεύτικη πανδημία άλλαξε τα πάντα. Έδειξε πόσο απελπισμένοι είναι οι bankters και αν δεν θέλουμε να καταλήξουμε με πυρηνικές κεφαλές που πετούν και στις δύο κατευθύνσεις, ο Πούτιν και ο Trump πρέπει να τους σταματήσουν τώρα.

Τερματίζουμε τώρα την BIS, την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ. Ο κόσμος μας δεν θα είναι τέλειος, αλλά σύντομα θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερος.

Η ανάσταση του Πάσχα έρχεται. Αυτό μπορεί να πάρει βιβλική.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ-Maria Negreponti-Delivanis

 

(μια πρόταση ύστατης λύσης)
=============================================
Αυτές τις ζοφερές εθνικές ώρες, που βλέπω να φτάνει μια οικονομική καταστροφή, χωρίς προηγούμενο, στη χώρα μας, η οποία θα σαρώσει τα πάντα, και φυσικά θα υπερβεί κατά πολύ την 1-3% κυβερνητική πρόβλεψη περί ύφεσης, σκέπτομαι πως ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε λύσεις ανάγκης, που αναγκαστικά ξεφεύγουν από το καθημερινό κατεστημένο. Πιο συγκεκριμένα πιστεύω ότι η παρούσα κυβέρνηση, και οποιαδήποτε κυβέρνηση στη θέση της, θα ήταν άδικο να αναλάβει τη διαχείριση αυτής της πρωτόγνωρης σε ένταση κρίσης, για την οποίαν εκτός του ότι δεν έχει την εξουσιοδότηση του ελληνικού λαού (γιατί δεν ήταν δυνατόν να την έχει), φρονώ επιπλέον ότι τα όσα φρικτά μας αναμένουν απαιτούν ευρύτερης συναίνεσης αντιμετώπιση.
Αν, λοιπόν, τώρα δεν είναι απολύτως επιβεβλημένη μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, ειλικρινά δεν βλέπω πότε θα ήταν. Ας το σκεφθούμε λοιπόν, ποτέ δεν έβλαψε η σκέψη και η πρόβλεψη, αφού όμως προσθέσω και τα ακόλουθα:
1. Μόλις αντιμετωπιστεί ο οικονομικός Αρμαγεδδών, η παρούσα κυβέρνηση θα επανέλθει και θα ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο στην εξουσία, και
2. Προσωπικά δηλώνω ότι δεν ενδιαφέρομαι για απολύτως καμία θέση στην πιθανή κυβέρνηση που προτείνω. Σπεύδω να το κάνω αυτό πέρα για πέρα σαφές και κατανοητό, έτσι ώστε ο όποιος προβληματισμός να μη μονοπωλήσει μίζερες σκέψεις/υποθέσεις, που δυστυχώς βρίθουν παντού.

Και μετά τον κωρονοϊό Τι; Σπύρος Στάλιας

 

Προχτές ο Πρόεδρος Τράμπ ‘έκοψε’ τρία τρις δολάρια για την αντιμετώπιση του ιού. Πίστωσε λογαριασμούς, μέσω της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED), στις εμπορικές τράπεζες, σε λογαριασμούς εταιρειών, οργανισμών και πολιτών για να ‘αγοράσει’ από αυτούς, τον ιδιωτικό τομέα, ότι θέλει το Αμερικάνικο Δημόσιο στη μάχη κατά του ιού και για να προστατεύσει την ζήτηση.

Το χρήμα αυτό δεν προήλθε από την φορολογία, ούτε από αποθεματικά του Αμερικανικού Κράτους, που δεν έχει, ούτε από δανεισμό. Είναι έκδοση νέου χρήματος.

Συνεπώς κάνεις απο τους αποδέκτες του δεν θα χρωστάει τίποτα. Αντίθετα ο ιδιωτικός τομέας θά βρεθεί με περίσσευμα χρηματικού πλούτου.

Tο Αμερικανικό Δημόσιο θα βρεθεί με ‘έλλειμμα’ τριών τρις επί πλέον στο ήδη υπάρχον έλλειμμα των ΗΠΑ.

Συμπέρασμα πρώτο: Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα είναι το περίσσευμα ή ο καθαρός χρηματικός πλούτος του ιδιωτικού τομέα. Με άλλα λογια καθώς θα τελειώσει η κρίση, πρώτα ο Θεός, η Επιστήμη και το μείνε σπίτι, οι αμερικανοι πολίτες θα βρεθούν με αυξημένο χρηματικό πλούτου.

Συμπέρασμα δεύτερο: Όταν το χρημα το εκδίδει το Κράτος μπορεί να εκδώσει όσο θέλει μέχρι να πετύχει τους στόχους που επιθυμεί χωρις να επιβαρύνει τους πολίτες του αντίθετα δεν να τους δημιουργεί καθαρό χρηματικό πλούτο.

Συμπέρασμα τρίτο: Μετά την κρίση οι πολίτες με επιπρόσθετο πλούτο και με ένα κρατος πίσω που εκδίδει το νόμισμά του εύκολα θα βάλουν μπρός την παραγωγική μηχανή προς την ανάπτυξη (όλα τα παραπάνω ισχύουν για κάθε χώρα που εκδίδει το δικό της νόμισμα).

Πάμε τώρα στην ευρωζώνη.
Στη μάχη κατά του ιού, η ρευστότητα, με κάποιο τρόπο θα δοθεί, χωρίς να μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες. Ας υποθέσουμε ότι η ΕΚΤ θα δώσει όσα ευρώ απαιτούνται, σε κάθε κράτος, στη μάχη αυτή της επιβίωσης.

Αλλά λόγω της κατασκευής του ευρώ, του σκοπού που εξυπηρετεί και των στόχων που έχει, η ΕΚΤ μετά θα απαιτήσει πίσω τα ευρώ που έδωσε στη μάχη αυτή.

Άρα μετά την επιδημία όλοι οι πολίτες και κράτη θα βρεθούμε καταχρεωμένοι στις τράπεζες με ποσά επιπρόσθετα στα ήδη υπάρχοντα χρέη μας.

Ενώ θα βγούμε ζωντανοί, ελπίζω, από την μάχη κατά του ιού, σίγουρα θα βγούμε και καταχρεωμένοι.

Από την άλλη ενώ υποτίθεται οτι θα πρέπει να πολεμήσουμε για να βγούμε από την ύφεση που προκάλεσε ο ιός, θα οδηγηθούμε σε νέα λιτότητα για να πληρώσουμε τα χρέη μας πράγμα που θα επιτείνει την ύφεση. Βαδίζουμε σε τραγικό μέλλον.

Γιατί όλ’ αυτά. Λόγω ευρώ, λόγω ενός νομίσματος που έχει στόχο και σκοπό να προστατεύει τους Τραπεζίτες και τους Κεφαλαιούχους. Ζούμε σε μία τρέλα που την προκαλεί ένα νόμισμα σπάνιο ενώ εκδίδεται χωρίς κόστος.

Συμπέρασμα: Όσο πιο γρήγορα από αυτό απαλλαγούμε, σαν Ευρωπαίοι και σαν Έλληνες, και υιοθετήσουμε πάλι τα Εθνικά μας Νομίσματα, τόσο το καλύτερο για τον πολιτισμό, την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.
spyridonstalias@hotmail.com

Προ των πυλών οικονομική καταστροφή λόγω κοροναϊού – Μεγάλες επιπτώσεις στην Ελλάδα Παναγιώτης Σωτήρης

Όσο περνούν οι μέρες και συνεχίζονται τα περιοριστικά μέτρα και οι απαγορεύσεις για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του νέου κοροναϊού, τόσο πιο σαφείς γίνονται και οι εκτιμήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό αφορά τόσο τη χώρα μας όσο και την παγκόσμια οικονομία.

Αυτό είναι φυσιολογικό αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε ένα καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, ενώ ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων είναι σήμερα σε καθεστώς αναστολής.

Αυτό αφορά με σχεδόν καθολικό τρόπο τον κλάδο του τουρισμού, το μεγαλύτερο μέρος των επιβατικών αερομεταφορών, τους κλάδους εστίασης και μαζικής αναψυχής στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, πολύ μεγάλο μέρος της εμπορικής δραστηριότητας, όπως και όλοι οι κλάδοι των υπηρεσιών που στηρίζονται στην άμεση επαφή του παρόχου και του πελάτη.

Όλα αυτά παρασύρουν προς τα κάτω και τους υπόλοιπους κλάδους που εξαρτώνται από αυτές τις δραστηριότητες. Οι τιμές των καυσίμων είναι σε κατρακύλα, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου τιμών που ήταν σε εξέλιξη αλλά και εξαιτίας της καταβαράθρωσης της παγκόσμιας ζήτησης, οι κλάδοι αρκετών καταναλωτικών ειδών σε υποχώρηση, εφόσον για παράδειγμα οι άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα αλλά όχι ρούχα και υποδήματα, ο κατασκευαστικός κλάδος υποχωρεί, καθώς μεγάλο μέρος της οικοδομικής δραστηριότητας εξαρτάται από τη δυναμική των κλάδων του τουρισμού και της εστίασης/αναψυχής.

Πλήγματα δέχονται και οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και οι αλυσίδες αξίας, καθώς οι αναστολές παραγωγής ή καθυστερήσεις σε ενδιάμεσα προϊόντα και εξαρτήματα με τη σειρά τους δημιουργούν δυσκολία παραγωγής και των τελικών προϊόντων και αυτό επιτείνει και τα πλήγματα που δέχεται η μεταποίηση, ακόμη και όταν οι μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες εξαιρούνται των απαγορεύσεων (κάτι που δεν ισχύει παντού, καθώς σε ορισμένες χώρες κλείνουν και οι μη στρατηγικές παραγωγικές μονάδες).

Σε όλα αυτά προστίθεται και ένα μαζικό κύμα απολύσεων ή διαθεσιμοτήτων και γενικά μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος τόσο των μισθωτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών. Επιπλέον, μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο αποφάσεις για επενδύσεις διαρκώς αναβάλλονται μέχρις ότου το τοπίο αποσαφηνιστεί, ενώ μεγάλα πλήγματα δέχεται και η αγορά ακινήτων.

Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα διπλό σοκ –και ως προς την προσφορά και ως προς τη ζήτηση– και διαμορφώνουν όρους μια πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ για το μέγεθος των επιπτώσεων

Οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια να εκτιμήσουν το μέγεθος των επιπτώσεων στις αναπτυγμένες χώρες. Η υπόθεση εργασίας που κάνουν είναι ότι η άμεση επίπτωση στη βιομηχανική παραγωγή κάθε χώρας θα είναι από το 20% έως 25%, με την ιδιωτική κατανάλωση να υποχωρεί ακόμη και 30%. Και αυτές είναι μερικές από τις επιπτώσεις καθώς υπάρχουν οι έμμεσες που θα καθοριστούν και από παραμέτρους όπως η διάρκεια της κρίση, η κλίμακα της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών των ανθρώπων, αλλά και η ταχύτητα και κλίμακα με την οποία οι κυβερνήσεις θα πάρουν μέτρα στήριξης.

Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση εργασίας που κάνουν οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ είναι ότι με αυτή την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, η συνολική υποχώρηση του ΑΕΠ θα πρέπει να εκτιμηθεί γύρω στο 2% για κάθε μήνα που εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα περιορισμού και χωρίς να λαμβάνονται μέτρα για να την αντισταθμίσουν. Αυτό θα σήμαινε ότι ένα lockdown τριών μηνών θα ισοδυναμούσε με ετήσια υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 5-6%.

Όλα αυτά, όπως και ακόμη πιο ανησυχητικές προβλέψεις προκύπτουν από τη διαπίστωση του πόσο μετρούν οι κλάδοι που πλήττονται στο ΑΕΠ των αναπτυγμένων χωρών. Ειδικά για τις αναπτυγμένες χώρες οι κλάδοι που πλήττονται άμεσα αυτή τη στιγμή αναλογούν στο 30-40% της συνολικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι δεν κλείνουν τελείως, η άμεση επίπτωση που έχουν στο ΑΕΠ αφορά μια υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 20-25%. Το πόσο θα επηρεάσει τελικά αυτό το ύψος του ΑΕΠ σε ετήσια βάση δεν μπορούμε τώρα να το υπολογίσουμε και θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια που θα έχουν τα μέτρα.

Όμως, το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για άμεσες οικονομικές επιπτώσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Στις αρχικές εκτιμήσεις των οικονομολόγων του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση, μεταξύ μια ομάδας αναπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών, ως προς τις επιπτώσεις από τα μέτρα περιορισμού.

Η εκτίμησή τους είναι ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η αρχική επίπτωση πάνω στην οικονομική δραστηριότητα μπορεί και να αγγίζει το -35% του ΑΕΠ (προσοχή δεν λένε ότι αυτή είναι σε ετήσια βάση η μείωση του ΑΕΠ, αλλά δείχνουν το μέγεθος των κλάδων που επηρεάζονται).

Και είναι αλήθεια ότι σε περίπτωση που τα μέτρα παραταθούν σημαντικά στο χρόνο, η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξαιτίας της κλαδικής κατανομής της οικονομικής δραστηριότητας πλήττεται σημαντικά.

Αρκεί να αναλογιστούμε τη βαρύτητα του τουρισμού, που αυτή τη στιγμή είναι ένας κλάδος σε πλήρη αναστολή. Το 2018 η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στο 11,7% του ΑΕΠ ή περίπου 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν συνυπολογίσουμε τα έμμεσα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, τότε η συνολική συνεισφορά του τουρισμού, άμεση και έμμεση, κινήθηκε ανάμεσα στο 25,7% και το 30,9% του ΑΕΠ. Το ΚΕΠΕ σε πρόσφατη εκτίμησή του υπογράμμισε ότι για κάθε 1 δισ. απώλειας διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων στην Ελλάδα επέρχεται μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά 0,57%, μείωση της απασχόλησης κατά 0,61% και αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά 38,9%.

Όλα αυτά δείχνουν το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων. Γιατί προφανώς δεν είναι μόνο ο κλάδος του τουρισμού που σήμερα είναι «παγωμένος» στην Ελλάδα, αλλά και σημαντικές άλλες πλευρές της οικονομικής δραστηριότητας, με παράλληλη συρρίκνωση και του διαθέσιμου εισοδήματος.

Την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτής της αναστολής οικονομικής δραστηριότητας. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα να ανταποκριθούν σε ανελαστικές δαπάνες και υποχρεώσεις, ακόμη και μετά τα μέτρα διευκόλυνσης που αποφασίστηκαν. Ούτε υπάρχει δυνατότητα συνολικής επανεκκίνησης σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα. Ο κίνδυνος μικρότερες ή μεγαλύτερες μονάδες να μην μπορέσουν να ανακάμψουν είναι πραγματικός.

Η σημασία της κρατικής παρέμβασης

Είναι αλήθεια ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια των μέτρων και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Όμως, ας μην γελιόμαστε με το ορόσημο για την πραγματική εκτίμηση της κατάστασης θα έχει μετατεθεί για το τέλος Απρίλη, σημείο στο οποίο σε πλανητική κλίμακα το πιο πιθανό είναι η πανδημία να παραμένει ενεργή, αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες.

Αυτό είναι που δίνει και τη σημασία που αποκτά σήμερα η κρατική οικονομική παρέμβαση. Όπως έχουν υπογραμμίσει πάρα πολλοί οικονομολόγοι ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί το μεγάλο κοινωνικό κόστος μια παρατεταμένης εφαρμογής περιοριστικών μέτρων και υπάρχει δυνατότητα μετά επανεκκίνησης, είναι το κράτος να αναλάβει ουσιαστικά να καλύψει τους μισθούς και το εισόδημα που χάνεται. Χωρίς αυτή τη γενναία παρέμβαση του κράτους για να καλύψει το κενό που υπάρχει, οι τωρινές απώλειες θα γίνουν διαρθρωτικά κενά και η ύφεση θα διατηρηθεί και μετά το τέλος της πανδημίας.

Για μια οικονομία όπως η ελληνική το κόστος μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, εάν υπολογίσουμε και το πόσο τραυματισμένη από την προηγούμενη περίοδο. Ούτε η ελληνική κοινωνία μπορεί να αντέξει άλλο ένα κύμα λιτότητας για να ισοσκελιστούν οι τωρινές απώλειες. Η κρατική δαπάνη σήμερα δεν είναι σπατάλη, είναι η επένδυση στο να αποφύγουμε την καταστροφή. Γι’ αυτό και είναι η ώρα για τη συνολική αμφισβήτηση ενός μοντέλου δημοσιονομικής πειθαρχίας που ούτως ή άλλως είχε αποδειχτεί καταστροφικό.

Και εάν αυτό δεν γίνεται κατανοητό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως δείχνει η οχύρωση των χωρών του Βορρά σε μια επικίνδυνη λογική, είναι ευθύνη των κρατών να πάρουν τις αναγκαίες επιλογές. Για να αποφευχθεί η καταστροφή αλλά και για να μπορέσει η όποια συζήτηση για ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο να γίνει με την κοινωνία όρθια.

Πηγή: in.gr